Javna nabavka električne energije- JN br. 1.1.1/16

Објављено петак, 12 фебруар 2016 Аутор PD-SU

Predmet javne nabavke broj 1.1.1/16 su dobra - električna energija za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd, objavljen 12.02.2016.

Rok za podnošenje ponuda je do 22.02.2016. godine do 12:30 časova.

Postupak javne nabavke sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/2014), Pravilima o radu prenosnog sistema („Službeni glasnik RS“, br.55/2008) i izmenama i dopunama Pravila o radu prenosnog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 3/2012) i Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS“, br. 63/2013) i Pravilima o radu tržišta električne energije („Službeni glasnik RS“, 120/2012) kao i sa svim drugim važećima zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu snabdevanje predmetnog dobra.

Postupak javne nabavke sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki.

Celokupnu dokumentaciju možete ovde preuzeti:

Poziv

 pdf button1

Konkursna dokumentacija

pdf button1

Odluka

pdf button1

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje