Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

Objavljeno petak, 30 avgust 2019
Autor Ranka Tanasić Barlov

hrana barili

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana 67, Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka, odnosno 09.09.2019. do 11,00 časova.

Opširnije: Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/19

Objavljeno četvrtak, 14 mart 2019
Autor Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/19 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Основна школа „Милена Павловић Барили“, Романа Ролана 67, 11060 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 11.03.2019. do 11:00 časova.

  • ODLUKA O DODELI UGOVORA - LINK. pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda - LINK. pdf button mali
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA - LINK.pdf button mali

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Opširnije: ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/19

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje