Полагање пријемног испита

upis

Распоред полагања пријемних испита

Nenaslovljeni dizajn 1 5

ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/18

Објављено четвртак, 08 март 2018 Аутор Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/18 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Основна школа „Милена Павловић Барили“, Романа Ролана 67, 11060 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 19.03.2018. до 11,00 часова.

  • ODLUKA O DODELI UGOVORA - LINK. 
  • POZIV za podnošenje ponuda - LINK. pdf button mali
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA - LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o pokretanju postupka, REŠENJE o obrazovanju članova komisije i IZJAVA o članovima komisije - LINK. pdf button mali 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Konkursna dokumentacija se preuzima u skladu sa članom 62. st. 1. Zakona o javnim nabavkama na internet adresi www.osmilenapavlovicbarili.rs i Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs .

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese ponuđača, broja javnog oglasa 1.1.1/18, poštom ili lično preko arhive na sledeću adresu:

Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“
Romana Rolana 67, 11060 Beograd
sa naznakom ,,NE OTVARATI – PONUDA,,
za javni poziv broj 1.1.1/18 – Električna energija

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana 67, 11060 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka, odnosno 19.03.2018. do 11,00 časova.

Neblagovremenom ponudom će se smatrati ona ponuda koju je naručilac primio nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Blagovremenost se ceni prema danu i satu prispeća u pisarnicu naručioca, a ne prema danu i satu predaje pošti.
Neblagovremenu ponudu Komisija za javnu nabavku naručioca će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorenu ponuđaču sa naznakom da je podneta neblagovremeno
Važnost ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda obaviće se javno, istog dana po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno 19.03.2018. u 12,00 časova uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača, na adresi Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana 67, 11060 Beograd. Ovlašćeni predstavnici ponuđača podnose punomoćje da mogu prisustvovati otvaranju ponuda na samom otvaranju pre početka postupka otvaranja ponuda.

Nezatvorene i neblagovremene ponude, neće biti razmatrane.

Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne nabavke doneće se na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik RS“, 124/12,14/15,68/15) u roku  od 10 dana od dana otvaranja ponuda, uz primenu kriterijuma najniža ponuđena cena.

Lice za kontakt: Ranka Tanasić Barlov, Sekretar škole;
adresa elektronske pošte (email): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Prijem elektronske pošte vrši se radnim danima (ponedeljak-petak) u radno vreme Naručioca od 08:00-15:00 časova.

Изглед школе

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje