Javna nabavka 1.2.2 Ishrana učenika – Ručak i užina

Objavljeno ponedeljak, 27 avgust 2018
Autor Ranka Tanasić Barlov

hrana bariliBroj javne nabavke: br. 1.2.2

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 55524000 → usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

  • О Д Л У К A О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

Opširnije: Javna nabavka 1.2.2 Ishrana učenika – Ručak i užina

ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/18

Objavljeno četvrtak, 08 mart 2018
Autor Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/18 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Основна школа „Милена Павловић Барили“, Романа Ролана 67, 11060 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 19.03.2018. до 11,00 часова.

  • ODLUKA O DODELI UGOVORA - LINK. 
  • POZIV za podnošenje ponuda - LINK. pdf button mali
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA - LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o pokretanju postupka, REŠENJE o obrazovanju članova komisije i IZJAVA o članovima komisije - LINK. pdf button mali 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Opširnije: ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/18

Javna nabavka usluge organizovanje ekskurzije i izleta za šk. 2017/18.

Objavljeno petak, 01 decembar 2017
Autor PD-SU

JAVNA NABAVKA JE SA CILJEM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA, ČIJI SU PREDMET USLUGE: EKSKURZIJA I IZLETI

busPredmet Javne nabavke je oblikovan u osam partija

  • О Д Л У К A О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..pdf button mali

Opširnije: Javna nabavka usluge organizovanje ekskurzije i izleta za šk. 2017/18.

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje