VAŽNO OBAVEŠTENjE U VEZI UPISA PRVAKA

Objavljeno petak, 12 jun 2020 Autor OLIVARA KOROŠEC

OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE KOJI SU UPISALI DETE U PRVI RAZRED NAŠE ŠKOLE I IZRAZILI POTREBU ZA KORIŠĆENjEM PRODUŽENOG BORAVKA OD POČETKA ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE

 

Roditelji koji su upisali dete u prvi razred naše škole potrebno je da dostave u skladu sa članom 7 . Pravilnika Škole o upisu učenika u produženi boravak sledeća dokumenta:

Potpisanu molbu roditelja sa osnovnim podacima učenika ( ime i prezime, razred) i roditelja ( ime i prezime,kontakt podaci) , razlozima za upis u produženi boravak i ostalim podacima koji mogu biti relevantni za odlučivanje o upisu;
Original ili overenu kopiju potvrde poslodavca o radnom angažovanju roditelja;
Fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje ( M obrazac koji izdaje poslodavac za oba roditelja);
Rešenje ili drugi dokaz za ostvarivanje prednosti prilikom upisa, u skladu sa članom 7. Stav 4. Ovog Pravilnika

 

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje